Akl Zülfi Bendine Dîvânedür Şiiri - Ahmedi
img
Ahmedi Akl Zülfi Bendine Dîvânedür
Akl zülfi bendine dîvânedür
Cân yüzinüñ şemine pervânedür

Bu kamer devrinde fitne gözüñüñ
Gâh kasdı dîn ü gâh îmânedür

Vasluña çâre nedür didüm didi
Şem bigi ışk odına yanedür

Cânuma kan nice kût ola didüm
Didi âşık kûtı kandur yâ nedür

Râyigândur ger girür-ise ele
Bir nefes vaslı eger biñ cânedür

Olalı ışkuñ-ıla cân âşinâ
Ne cihân cândan dahı bî-gânedür

Zülf ü hâlüñ cân hümâyin dutmaga
Anberîn dâm-ıla müşgîn dânedür

Hoş hevâdur lalüñüñ ışkı anı
Kim heves itse yiri mey-hânedür

Ahmedî peymân idüpdür bâœeden
Sıyan ol peymânı bir peymânedür
ÜYE
loading...